ஹைடாடிட்

ஹைடாடிட் நுண்புழுக்களால் ஏற்படும் ஒட்டுண்ணி தொற்றாகும். உங்கள் கல்லீரல் மற்றும் பிற உறுப்புகளில் நீர் திரவம் கொண்ட நீர்க்கட்டிகளை உருவாக்கலாம்

நியூரோசிஸ்டிசெர்கோசிஸ்

நியூரோசிஸ்டிசெர்கோசிஸ் என்பது ஒரு நரம்பியல் நோயாகும், இது டேனியா சோலியம் என்ற ஒரு குறிப்பிட்ட வகை ஒட்டுண்ணி நாடாப்புழு மைய நரம்பு…

உயர் இரத்த அழுத்தம்

காய்ச்சல் அல்லது ஜுரம்