அல்பெண்டசோல் மாத்திரை

அல்பெண்டசோல் புழு மற்றும் ஒட்டுண்ணி எதிர்ப்பு மருந்து ஆகும் அல்பெண்டசோல் மாத்திரை பயன்கள் அல்பெண்டசோல் மாத்திரையை எவ்வாறு எடுத்துக்கொள்வது உங்கள் மருத்துவர்…

அசெக்ளோஃபெனாக் மற்றும் பாராசிட்டமால்

அசெக்ளோஃபெனாக் மற்றும் பாராசிட்டமால் கலவையானது வலி நிவாரணியாக செயல்படுகிறது. அவை இரண்டும் பின்வரும் நிலைகளில் வலி மற்றும் வீக்கத்தைக் குறைக்கின்றன மருந்து…

நிமேசுலைட் மற்றும் பாராசிட்டமால்

நிமேசுலைட் மற்றும் பாராசிட்டமால் கலவையானது வலி நிவாரணியாக செயல்படுகிறது. அவை இரண்டும் பின்வரும் நிலைகளில் வலி மற்றும் வீக்கத்தைக் குறைக்கின்றன மருந்து…

பாராசிட்டமால் மாத்திரை பயன்கள்

பாராசிட்டமால் மாத்திரை (அசெட்டமினோஃபென்) காய்ச்சலைக் குறைக்கப் பயன்படும் இது பல் வலி, உடல் வலி, தலை வலி, வலிமிகுந்த மாதவிடாய் காலங்கள், மூட்டு வலி,…

இப்யூப்ரோஃபன் மற்றும் பாராசிட்டமால்

இப்யூப்ரோஃபன் மற்றும் பாராசிட்டமால் கலவையானது வலி நிவாரணியாக செயல்படுகிறது. அவை இரண்டும் கீழ்வரும் நிலைகளில் வலி, காய்ச்சல் மற்றும் வீக்கத்தைக் குறைக்கின்றன…